Правила и услови за учесниците

на аеромитингот „100 години Аероклуб Скопје“

Ве молиме внимателно прочитајте ги правилата и условите пред да се пријавите за учество на аеромитингот „100 години Аероклуб Скопје“. Со пријавувањето, се согласувате со правилата и условите.

Право на учество

Учесниците на аеромитингот „100 години Аероклуб Скопје“ мораат да имаат навршени 18 години или, доколку се помлади од 18 години, писмена согласност од родителот/старателот. Учесниците мораат да имаат важечка пилотска дозвола, а авионот што ќе учествува мора да биде осигурен.

Придобивки

Сите учесници во аеромитингот ќе добијат маичка, мал подарок, оброци и пијалоци за времетраењето на настанот.

Првите 100 авиони регистрирани преку веб-страницата ќе добијат Avgas 100LL за пристигнување и заминување.

Учесниците можат да пристигнат најрано на 14 септември, а да заминат најдоцна до 17 септември 2023 година.

Безбедност

Безбедноста на сите учесници е нашиот врвен приоритет. Сите учесници мораат да ги почитуваат сите безбедносни правила и прописи, како и дополнителните безбедносни упатства што ќе ги добијат од организаторот на аеромитингот. Непочитувањето на безбедносните правила и прописи може да доведе до одземање на правото на учество на аеромитингот.

Местото каде што ќе се паркира авионот го одредува организаторот.

Услови за воздухопловите

Сите воздухоплови што ќе учествуваат на аеромитингот мораат да бидат во добра техничка состојба и да ги исполнуваат сите барања за пловидбеност. Исто така, леталата мораат да бидат опремени со соодветна безбедносна опрема, вклучително падобрани (доколку се потребни), клинови и јажиња за врзување, и противпожарни апарати.

Осигурување

Сите учесници треба да поседуваат осигурување на леталата, вклучително и осигурување од одговорност. Доказите за осигурување мораат да бидат доставени до организаторот пред почетокот на аеромитингот.

Одобрување на планот за летање

Сите учесници мораат да поднесат план на летот до организаторот пред почетокот на аеромитингот. Планот на летот мора да ги содржи времето и школскиот круг што ќе биде изведен при пристигнувањето и заминувањето од леталиштето.

Стандарди на изведба

Сите учесници мораат да се придржуваат кон усвоените стандарди на изведба за време на аеромитингот. Овие стандарди ќе ги достави организаторот на аеромитингот и мораат да бидат следени во целост.

Однесување

Сите учесници мораат да се однесуваат професионално и да не прават ништо што би можело да ја загрози нивната лична и безбедноста на другите. Учесниците мораат да ги почитуваат локалните закони и прописи.

Одговорност

Учесниците се согласуваат дека организаторот на аеромитингот не одговара за какви било штети настанати како последица на нивните постапки.

Не оставајте вредни предмети во паркираниот авион. Организаторот ќе употреби стандардни безбедносни мерки, но тој не може да биде одговорен за безбедноста на личните предмети оставени во авионот.

Измени на правилата и прописите

Организаторите на аеромитингот го задржуваат правото да ги сменат овие правила и прописи во кое било време. За можните измени, учесниците ќе бидат благовремено информирани во писмена форма.

Важечки закони

Овие правила и прописи се спроведуваат и толкуваат според законите на јурисдикцијата во чии рамки ќе се одржи овој аеромитинг.

Со учеството на аеромитингот, потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале, и прифатиле овие правила и прописи.

Пријави го твоето учество на аеромитингот

РЕгистрација

Да се биде дел од овие 100 години на Аероклубот Скопје е чест и привилегија, но исто така е должност за неговата добра иднината.

- Аеро Клуб Скопје